Główne Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


1. wypracowanie standardu współpracy służb na rzecz pomocy dziecku i rodzinie doznającej przemocy w rodzinie;
2. tworzenie standardów dla pracy metodą grup roboczych;
3. podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób zawodowo działających w obszarze przemocy wobec rodzin i dzieci przez profesjonalizację oferty wsparcia ( w tym: konsultacje ), na rzecz ofiar przemocy;
4. realizowanie działań promocyjno-informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie;
5. zwiększanie liczby osób profesjonalnie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym wolontariuszy przygotowanych do pomocy przy realizacji zadań Programu;
6. wprowadzenie stałego monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie;
7. prowadzenie kampanii medialnej stale propagującej idee Programu;
8. budowanie sieci specjalistycznego wsparcia polegającego na współpracy międzyinstytucjonalnej;
9. udostępnienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących wzajemnych zadań i uprawnień wśród przedstawicieli poszczególnych resortów, służb, instytucji, placówek;
10. promowanie i wdrażanie innowacyjnych sposobów i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informator dla osób dotkniętych przemocą i świadków przemocy w rodzinie

W Gminie Czarna Białostocka pomoc otrzymasz